Dự án

TƯỢNG ĐÀI LIỆT SỸ MÓNG CÁI

Giải khuyến khích Kiến trúc Quốc gia năm 1998