DỰ ÁN

Dự án Lĩnh Vực Loại hình Địa điểm Năm
KHU ĐÔ THỊ DU LỊCH SINH THÁI VINH TÂN QUY HOẠCH - HẠ TẦNG KỸ THUẬT, Tư vấn xây dựng Nghệ An 2010
KHU ĐÔ THỊ ĐẶNG XÁ 2 QUY HOẠCH, QUY HOẠCH Hà Nội 2010
KHU NHÀ Ở MAI ĐỘNG NHÀ Ở, QUY HOẠCH, NHÀ Ở, Nhà ở Hà Nội 2013
KHU NHÀ Ở CAO TẦNG NAM TRUNG YÊN NHÀ Ở, QUY HOẠCH, Tư vấn xây dựng Hà Nội 2010
KHU NHÀ Ở SÀI ĐỒNG NHÀ Ở, QUY HOẠCH, Tư vấn xây dựng Hà Nội 2011
QUY HOẠCH DẢI ĐẤT PHÍA NAM ĐẠI CỒ VIỆT QUY HOẠCH, Quy hoạch Hà Nội 2010
KHU NHÀ Ở SƠN LỘC QUY HOẠCH, Quy hoạch Hà Nội 2013
KHU ĐÔ THỊ LÀNG THỜI ĐẠI QUY HOẠCH, Quy hoạch Hà Nội 2010
KHU ĐÔ THỊ NAM TRUNG YÊN QUY HOẠCH, Quy hoạch Hà Nội